Wstęp

Hotel Sportowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Hotelu Sportowego w Ostrzeszowie.

Data publikacji strony internetowej: 2022-10-19
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-21

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • Niektóre zdjęcia i grafiki w serwisie nie mają alternatywnych opisów,
  • Brak dostępności dokumentów PDF,
  • Łącza otwierające nowe okna nie informują o tym fakcie użytkowników.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia: 2022-11-04
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-12-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Skróty klawiszowe
Na stronie internetowej można użyć skrótu do zwiększania i zmniejszania wielkości czcionki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Duży, hotel@zecostrzeszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 728 454 713 lub 62 730 27 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
Hotel Sportowy znajduje się przy ul. Kąpielowa 5 w Ostrzeszowie. Spełnione są minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


W zakresie dostępności architektonicznej
  • Dostęp osób zewnętrznych do obiektu Hotelu nie jest ograniczony. W recepcji na parterze znajduje się toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych. Wejście do obiektu jest bez barier architektonicznych.
  • Hotel posiada pokoje przystosowane do osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze.
  • Parking dla klientów znajduje się na terenie obiektu. Wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Nie zapewniamy systemu informacji głosowych dla osób niedowidzących jak również nie posiadamy informacji zapisanych językiem Braillea.
  • Nie posiadamy systemów pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących.
  • Zapewniamy wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
  • Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona utworzona za pomocą usługi Webnode Ciasteczka
Załóż darmową stronę internetową!